KONTROLA
ORIGINALITY

TECHNICKÁ
KONTROLA

EMISNÁ
KONTROLA

Vyhodnotenie emisných kontrol


Hodnotenie stavu vozidla

Pri emisnej kontrole sa stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch vozidla, hodnotia dvojstupňovou klasifikáciou.

Na základe výsledku hodnotenia stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov je motorové vozidlo

- spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo
- nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Hodnotenie stavu vozidla a závery o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách je oprávnená osoba emisnej kontroly a poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel povinná evidovať v automatizovanom informačnom systéme .

Doklad o vykonaní emisnej kontroly

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly pravidelnej a administratívnej je:

- vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla
- Osvedčenie o emisnej kontrole
- vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka.

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly zvláštnej, je:

- vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla

Vyznačeným Osvedčením o emisnej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike splnenie stanovených podmienok o vykonaní emisnej kontroly. Ak ide o vozidlo evidované v inom členskom štáte, dokladmi o vykonaní emisnej kontroly sú rovnocenné doklady vydané v tomto členskom štáte.

Ak je vozidlo pri emisnej kontrole vyhodnotené ako:

- spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o emisnej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním; perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto nalepí technik emisnej kontroly, ktorý emisnú kontrolu vykonal

- nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly sa nezapisuje; osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydávajú

Ak sa pri emisnej kontrole motorové vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla z pracoviska emisnej kontroly.

 

Emisná kontrola
STK MARTIN, s.r.o.
STK MARTIN, s.r.o.
Sučianska cesta 49
036 08 Martin

TELEFÓN :
043 / 4005 114

E-MAIL:
stk@stkmartin.skPONDELOK - UTOROK :
7:30 - 16:00

STREDA:
7:30 - 17:00

ŠTVRTOK - PIATOK :
7:30 - 16:00
Copyright © 2011 - 2024 STK MARTIN, s.r.o.