KONTROLA
ORIGINALITY

TECHNICKÁ
KONTROLA

EMISNÁ
KONTROLA

Základné informácie

Technická kontrola

Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

Technickou kontrolou sa na vozidle kontroluje:
- brzdová sústava
- riadenie
- nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a klby
- rám a karoséria
- osvetlenie a svetelná signalizácia
- predpísaná a zvláštna výbava
- ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky
- zaťaženie životného prostredia
- identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla.

Na vykonávanie technickej kontroly sa smú používať len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Meradlá a prístroje musia byť platne overené alebo kalibrované, ak overeniu alebo kalibrovaniu podliehajú.

Technické kontroly sa členia na:
- technickú kontrolu pravidelnú
- technickú kontrolu pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách
- technickú kontrolu zvláštnu
- technickú kontrolu administratívnu
- technickú kontrolu na prepravu nebezpečných vecí
- technickú kontrolu na vydanie prepravného povolenia
- opakovanú technickú kontrolu

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, nezaťažené, s povinnou výbavou. Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a vozidlo pohrebnej služby sa musí na technickú kontrolu pristaviť vydezinfikované.
 

Technická kontrola sa nevykoná, ak:
- nemožno naštartovať motor
- vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
- je zistený zjavný únik prevádzkových médií
- vozidlo má poruchu na plynovom zariadení

Pred začatím technickej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na technickú kontrolu doklady. Bez predloženia ustanovených dokladov kontrolný technik nesmie vykonať technickú kontrolu.

Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. Skúšobnú jazdu s vozidlom môže kontrolný technik vykonať len so súhlasom prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla a so súhlasom oprávnenej osoby. Na výzvu osoby oprávnenej vykonať štátny odborný dozor je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný bezplatne poskytnúť vozidlo, ktoré sa nachádza v priestore stanice technickej kontroly, na opakované vykonanie technickej kontroly. Oprávnená osoba technickej kontroly je povinná umožniť na vlastné náklady vykonanie technickej kontroly; opakovanú technickú kontrolu vykoná kontrolný technik pod dozorom osoby vykonávajúcej štátny odborný dozor.

Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.

 

Technická kontrola
STK MARTIN, s.r.o.
STK MARTIN, s.r.o.
Sučianska cesta 49
036 08 Martin

TELEFÓN :
043 / 4005 114

E-MAIL:
stk@stkmartin.skPONDELOK - UTOROK :
7:30 - 16:00

STREDA:
7:30 - 17:00

ŠTVRTOK - PIATOK :
7:30 - 16:00
Copyright © 2011 - 2024 STK MARTIN, s.r.o.