KONTROLA
ORIGINALITY

TECHNICKÁ
KONTROLA

EMISNÁ
KONTROLA

Potrebné doklady

A. Ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike:

- osvedčenie o evidencii časť II a osvedčenie o evidencii časť I. (ak boli vydané) alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia vydaný políciou alebo doklad o zadržaní

- osvedčenia vydaný políciou (v prípade vydaných dokladou políciou sa predkladá aj fotokópia osvedčenia o evidencii časť II opatrená pečiatkou orgánu Policajného zboru),

- doklad o nadobudnutí karosérie alebo rámu vozidla v prípade ich výmeny,

- doklad o vykonaní prestavby vozidla v prípade hromadne schválenej prestavby,

- rozhodnutie o povolení prestavby, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla.


B. Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel:

- doklad o nadobudnutí vozidla,

- osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu z krajiny pôvodu alebo zo štátu, kde bolo evidované spolu s úradne overeným prekladom (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),

- úradne overený doklad o vyradení vozidla s evidencie v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku), ak sa takýto doklad v štáte vývozu vydáva,

- doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo EÚ.


C. Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla:

- doklad o nadobudnutí vozidla,

- úradne overený preklad technického osvedčenia vozidla (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),

- doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo EÚ.


D. Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel:

- doklad o nadobudnutí vozidla,

- vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,

- návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaného poverenou skúšobňou alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu (ak má na tento typ platný základný technický opis vozidla).


E. Ak ide o vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na premávku:

- doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,

- doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,

- doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla.


F. Ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie:

- technické osvedčenie vozidla alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vydaného políciou.

Kontrola originality
STK MARTIN, s.r.o.
STK MARTIN, s.r.o.
Sučianska cesta 49
036 08 Martin

TELEFÓN :
043 / 4005 114

E-MAIL:
stk@stkmartin.skPONDELOK - UTOROK :
7:30 - 16:00

STREDA:
7:30 - 17:00

ŠTVRTOK - PIATOK :
7:30 - 16:00
Copyright © 2011 - 2024 STK MARTIN, s.r.o.